J Stroke Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Arun Kumar Yadav 1 Hyoungseob Yoo 1
Shadi Yaghi 9 Jaein Yoo 1
Patrick Matic Yalung 1 Joon Sang Yoo 1
Masahito Yamada 1 Joonsang Yoo 8
Hiroshi Yamagami 4 Byung-Woo Yoon 18
Atsushi Yamamichi 1 Byung Woo Yoon 2
Nobuaki Yamamoto 1 Chang Hyo Yoon 1
Ryoo Yamamoto 1 Chang-Hwan Yoon 1
Masaaki Yamamoto 1 Cindy W. Yoon 1
Kazuhiro Yamanaka 1 Jae Sun Yoon 1
Bernard Yan 7 Mi Jeong Yoon 1
Dong Won Yang 1 Sung Sang Yoon 1
Shuiquan Yang 1 Woong Yoon 1
Cunli Yang 1 Youngshin Yoon 1
Hye Jin Yang 1 Atsushi Yoshida 1
Ling Yang 3 Takeshi Yoshimoto 4
Mi Hwa Yang 3 Shinichi Yoshimura 2
Munyoung Yang 1 Sohei Yoshimura 1
Seong Kyu Yang 1 Chao You 1
Seong Wook Yang 1 Minjung Youn 1
Shaowan Yang 1 Hyo Chul Youn 1
So Young Yang 1 Sherry H. Young 1
Songchun Yang 1 Kyung-Ho Yu 24
Wen Jie Yang 1 Canqing Yu 3
Wen-jie Yang 1 Jin-Tai Yu 2
Yu-Xiang Yang 1 Kyung Ho Yu 1
Ming Yao 1 Sungwook Yu 5
Fumihiko Yasuno 1 Xinyu Yu 2
Dileep R. Yavagal 4 Xuexin Yu 1
Yukako Yazawa 1 Guangxiong Yuan 1
Min-Ju Yeo 6 Jinhuan Yuan 1
Leonard Yeo 1 Matias Yudi 1
Leonard L.L. Yeo 3 Dongqi Yue 1
Leonard Leong-Litt Yeo 1 Kyu Sun Yum 1
Je Young Yeon 1 Kyeong-Ho Yun 1
Jonas Yeung 1 Chang-Ho Yun 1
Hyeong-Joong Yi 1 Gi Jeong Yun 1
Hahn Yi 1 Hyori Yun 1
Hyeju Yi 1 Jae-Moon Yun 1
Tingyu Yi 1 Mi-Sook Yun 1
Murat Yilmaz 1 Sung-Cheol Yun 1
Suo Yin 1 Khalid Yusoff 1
Yamei Yin 1 Salim Yusuf 1
Han Soo Yoo 1 Afzalhussein Yusufali 1
Albert J. Yoo 2
  • Journal Impact Factor 8.2
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT JoS
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
Department of Neurology, Asan Medical Center,Ulsan University College of Medicine
88, Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul 05505, Korea
Submission, status and progress, etc ⟫ E-mail: editor@j-stroke.org
Website and system ⟫ E-mail: journal@m2community.co.kr
Publishing company ⟫ E-mail: ka72sus@smileml.com
Developed in M2PI
Copyright © 2024 by Korean Stroke Society.
Close layer
prev next