Beyond the Brain: The Systemic Pathophysiological Response to Acute Ischemic Stroke
Maria H.H. Balch, Shahid M. Nimjee, Cameron Rink, Yousef Hannawi
J Stroke. 2020;22(3):424-424.   Published online 2020 Sep 29     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2019.02978.e1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hydroxysafflor Yellow A Blocks HIF-1α Induction of NOX2 and Protects ZO-1 Protein in Cerebral Microvascular Endothelium
Yi Li, Xiao-Tian Liu, Pei-Lin Zhang, Yu-Chen Li, Meng-Ru Sun, Yi-Tao Wang, Sheng-Peng Wang, Hua Yang, Bao-Lin Liu, Mei Wang, Wen Gao, Ping Li
Antioxidants.2022; 11(4): 728.     CrossRef
Polysaccharide from Ganoderma lucidum ameliorates cognitive impairment by regulating the inflammation of the brain–liver axis in rats
Yan Zhang, Haitao Li, Lianlian Song, Jianfei Xue, Xinyan Wang, Shuang Song, Shuang Wang
Food & Function.2021; 12(15): 6900.     CrossRef