Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features of Intracerebral Hemorrhage: An Update
Sang Joon An, Tae Jung Kim, Byung-Woo Yoon
J Stroke. 2017;19(1):3-10.   Published online 2017 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.5853/jos.2016.00864
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Significant elevation of serum caspase-3 levels in patients with intracerebral hemorrhage
De-Biao Sun, Meng-Jun Xu, Qing-Meng Chen, Hai-Tao Hu
Clinica Chimica Acta.2017; 471: 62.     CrossRef
Blend sign predicts poor outcome in patients with intracerebral hemorrhage
Qi Li, Wen-Song Yang, Xing-Chen Wang, Du Cao, Dan Zhu, Fa-Jin Lv, Yang Liu, Liang Yuan, Gang Zhang, Xin Xiong, Rui Li, Yun-Xin Hu, Xin-Yue Qin, Peng Xie, Stephan Meckel
PLOS ONE.2017; 12(8): e0183082.     CrossRef